Tag: Dao De Jing/Tao Te Ching 道德經

道可道,非常道;名可名,非常名。无名,天地之始;有名,万物之母。故常无欲,以观其妙;常有欲,以观其徼。此两者同出而异名,同谓之玄,玄之又玄,众妙之门。道德經01
Laozi, (Lao Tse) 老子(590 BC). Dao De Jing (Tao Te Ching)《道德經》. China. Accessible at http://www.thetao.info/english/english.htm , http://afpc.asso.fr/wengu/wg/wengu.php?l=Daodejing&no=0 on May 1, 2007.

2012 May 09 0

上古中醫之現代思路與臨床-當醫、易、太極遇上資訊科技。Taichi Yin-Yang System – the Theory of Everything 太極陰陽系統 – 萬有理論 Project ID: 1991-004HK1.0

By Tomas 黃炎

[Project version 2.0][click] 1991 Planning the seeds 2012.05.31 2012.06.07 2012.06.14 2012.06.21 2012.06.28 2012.07.05 完滿完成,謝謝!此乃交流之開始而非結束。 現代中醫入門必讀課程介紹: http://www.youtube.com/watch?v=W8u7DxrCvHk 香港註冊中醫學會 北角會址 學術交流 講者:Tomas (筆名)…